Dyrektywa azotanowa a życie | Blog Sklepfarmera.pl

W związku z wprowadzaniem w życie nowej dyrektywy azotanowej powinniśmy mocno pochylić się nad stratami azotu jakie zachodzą po zastosowaniu nawozów sztucznych.

Kiedy tracimy azot?

  1. Spływy powierzchniowe zależą od ilości opadów, szczególnie o charakterze burzowym oraz od oddalenia terminu stosowania nawozu od terminu opadów. Straty te są niezależne od rolnika.
  2. W moczniku, w momencie szybkiej hydrolizy, do atmosfery wydziela się bezpowrotnie amoniak. Straty mogą dochodzić (w zależności od żyzności gleby i temperatury) nawet do 30% zastosowanego azotu.
  3. W czasie opadów i w momencie przemieszczania się w profilu glebowym, straty zależą od ilości opadów i głębokości wód gruntowych. Mogą one sięgać około 20-25%.
  4. W procesie denitryfikacji straty zależą od składu mikrobiologicznego gleby i mogą sięgać 5-10%. W niektórych przypadkach straty stosowanego w nawozach azotu mogą dochodzić nawet do 60%. Patrząc przez pryzmat wielu badań i doświadczeń, straty w nawozach typu prosty mocznik czy saletra 34% dochodzą 30-45%, w zależności od przebiegu pogody.

Dodatkowo straty te mogą być potęgowane przez:

  1. pH na tyle niskie, aby ograniczało rozwój korzeni.
  2. Straty spowodowane ograniczeniem pobierania azotu z powodu braku wapnia (nawet gdy pH wynosi około 7,0).
  3. Brak zbilansowania nawożenia azotowego fosforem, potasem i magnezem.
  4. Brak zbilansowania nawożenia azotowego siarką.
  5. Brak zbilansowania nawożenia azotowego mikroelementami. Straty związane z niedoborami któregokolwiek pierwiastka bilansującego rosną wraz ze wzrostem niedoboru, a dodatkowo powodują zatruwanie rośliny nieprzetworzonymi związkami azotu. Obniżają tym samym cały plon oraz jego jakość.

Należy więc zadać sobie bardzo istotne pytanie:

Co możemy zrobić, aby stopień wykorzystania azotu był możliwie jak największy?

Ad 1. Uprawa pól na stokach w miarę możliwości powinna być prowadzona w poprzek stoku. Nie należy stosować nawozów azotowych w krótkim okresie przed silnymi opadami.

Ad 2. Stosowanie nawozów o opóźnionej hydrolizie (Monolith, Alzon).

Ad 3. Stosowanie nawozów o maksymalnie opóźnionej nitryfikacji (Alzon).

Ad 4. Stosowanie nawozów o chemicznym mechanizmie blokowania ulatniania amoniaku (Superstart).

Ad 5. Jak najczęstsze badanie gleby i wapnowanie według potrzeb.

Ad 6. Badanie gleby na zawartość wapnia (nie dotyczy rędzin) i stosowanie jak najczęściej nawozów zawierających wapń, np. Florowit Wapno, Superstart, Extran 27, Sulfan24, Sulfammo23, Lubofoski, ICL Plus10-25, Superfosfat prosty.

Ad 7. Stosowanie odpowiednich do badanej zasobności dawek nawozów fosforowych i potasowych.

Ad 8. Stosowanie nawozów zawierających siarkę – szybko i wolno działającą, nie tylko w rzepaku, ale i w uprawach zbożowych, kukurydzy ziemniaku i innych.

Ad 9. Stosowanie nawozów mikroelementowych o składach odpowiednich dla uprawy lub tworzenie odpowiednich mieszanek, w zależności od gatunku uprawianej rośliny.

 

Powyższe 9 punktów daje nam możliwość maksymalnego wykorzystania nawozów azotowych jako źródła plonu – nawet w ograniczonych dawkach.